نشست هم اندیشی وضعیت ساماندهی پسماندهای شیمیایی بیمارستان های شهرستان ...

[ad_1] مهندس دادرس، رئیس ستاد کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در نشست هم اندیشی وضعیت موجود مدیریت و ساماندهی پسماندهای شیمیایی بیمارستان ها در خصوص اهمیت مدیریت صحیح دفع پسماندهای شیمیایی و ا...