باقریان: ملی‌پوشان با توجه به شرایط کیش اردوی متفاوتی را تجربه کردند...

سرپرست تیم ملی شنا بانوان گفت: ملی پوشان با توجه به شرایط آب و هوایی کیش اردوی متفاوتی را تجربه کردند، خداراشکر کم و کاستی پیش نیامد و آن‌ها توانستند با برنامه‌های مربی تیم ملی، پیش روند. link...