تعامل و همکاری منابع طبیعی و نیروی انتظامی در برخورد با تخلفات...

سرپرست اداره منابع طبیعی و همکاران این اداره ضمن دیدار با سرهنگ جعفری فرمانده نیروی انتظامی از زحمات و همکاری این مجموعه و نیروهای تحت امر در جهت پیشبرد اهداف منابع طبیعی در حفاظت از عرصه ها و مقابله...