بازدید معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش...

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز سه شنبه در جریان سفر به استان کرمانشاه از آثار تاریخی و نقاط گردشگری بازدید کردو از این استان به عنوان محور تاریخ ایران باستان ی...

با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری، جلسه ستاد خدمات...

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ اولویت برای ما این است که ببینیم که واقعا برای استان بحث میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اولویت است. بحث حفاظت از بناها، جلوه های فرهنگی در این کشور...