گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از پایه های توسعه استان است...

استاندار کرمانشاه گفت: توسعه بخش گردشگری نیازمند جذب اعتبارات بیشتری است و امیدواریم بتوانیم با جذب اعتبارات بیشتر گام های بلندی در این زمینه برداریم. گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی از پایه های ت...

اراده سیاسی لازم برای استفاده از ظرفیتهای توسعه روابط نزد دولتهای ایرا...

رییس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سفر بسیار خوبی به روسیه داشتیم و توانستیم زمینه های گسترش روابط را مرور کنیم، گفت: ظرفیت‌های زیاد و متنوعی برای توسعه روابط ایران و روسیه وجود دارد و دو دولت ار...