شیرینی آتشفشان

[ad_1] این شیرینی خوش قیافه است  و چون شبیه آتشفشان است این اسم را بر آن گذاشته اند اگر در تصویر دقت کنید  سس شکلات را در وسط ریختیم و وقتی از درون شکافها به پایین می ریزید شکل آتشفشان را بخود می گیر...