به کارگیری ۹ هزار پرستار از آغاز اجرای طرح تحول سلامت تا کنون/ اجرای آ...

[ad_1]    به گزارش خبرگزاری سلامت محمد میرزابیگی  جمعه شب در برنامه نبض که در آستانه اجرای گام چهارم طرح تحول سلامت، با تاکید بر این که دست اندرکاران نظام سلامت باید متوازن حرکت کنند تا با رشد یک جان...