آسودگی بیشتر با نوشتن خاطره

[ad_1] با نوشتن خاطراتتان به راحتی به آرامش می رسید چون موجب بیرون ریختن افکار و درد و دل ها و حرف های نگفته می شود با نوشتن و آوردن آنان روی  کاغذ به نوعی روح و ضمیرتان آسوده میشود کافیست برای یکبار...