جایگاه اجماع آفرین رهبری فرصتی طلایی برای توسعه ی کشور است...

به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر اسحاق جهانگیری با اشاره به اهتمام جدی دولت برای توسعه ی کشور اظهار داشت: اعضای دولت از تجربه‌ ای سی ساله در امر توسعه ی کشور برخوردار هستند که دغدغه‌ی جدی پیشرفت و توسعه ...