ایجاد فضای استراحت پرستاران در ۶۳۰۰ بخش بیمارستانی...

به گزارش خبرگزاری سلامت، دکتر علی ماهر در همایش نکوداشت مجریان برتر برنامه ارتقای کیفیت خدمات هتلینگ، گفت: با توجه به اینکه ۱۶ ماه از زمان اجرای طرح تحول سلامت در کشور می گذرد و نیز حجم بالای کار در ...