رسیدگی به بیش از ۱۴میلیون نسخه مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرار...

به گزارش خبرگزاری سلامت، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع نسخ رسیدگی شده، ۸ میلیون و ۱۷هزار و ۳۴۰ نسخه مربوط به پزشکان عمومی، ۶میلیون و ۴۴۰هزار و ۳۴ نسخه مربوط...