مرگ بیش از ۱۴۰۰ نفر بر اثر اعتیاد

سوء مصرف مواد مخدر در نیمه نخست سال جاری یکهزار و ۴۷۰ نفر را به کام مرگ کشاند، این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات یکهزار و ۴۶۰ نفر بود، هفت دهم درصد افزایش یافته است. link...