برگزاری آزمون اولین دوره پذیرش دستیار تخصص پزشک خانواده در ۲۶ آذرماه...

به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمد باقر لاریجانی  ارتقاء آموزش پزشک خانواده را یکی از اولویت های قید شده در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت : به دنبال آغاز پروژه ملی پزشک خان...