برگزاری آزمون اولین دوره پذیرش دستیار تخصص پزشک خانواده در ۲۶ آذرماه...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت دکتر محمد باقر لاریجانی  ارتقاء آموزش پزشک خانواده را یکی از اولویت های قید شده در برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی برشمرد و گفت : به دنبال آغاز پروژه ملی پ...