بدهی حدود ۶۶ میلیارد ریالی سازمانهای بیمه گر به دانشگاه علوم بهزیستی و...

[ad_1] به گزارش خبرگزاری سلامت به نقل وزارت بهداشت دکتر حمیدرضا خرم خورشید گفت: این دانشگاه از سال گذشته،بیش از ۸۰ میلیارد ریال از بیمه سلامت،طلب داشت که با پرداخت ۵۰ میلیارد ریال آن به دانشگاه،این ب...