ابتلای سالانه ۹۰هزار ایرانی به سرطان

به گزارش خبرگزاری سلامت، سی دمحمد هادی ایازی روز دوشنبه در همایش خیرین و سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت استان لرستان اظهار داشت: حدود سه هزار و ۴۰۰ نفر از این تعداد کودک هستند. وی همچنین با بیان این...