دریافت Chrome سبک جدولبندیشده رابط در ویندوز اکسپلورر با استفاده از ۱۰...

[ad_1] من با استفاده از Chrome به عنوان مرورگر پیش فرض من برای تقریبا ۳ سال در حال حاضر و آن را کاملا یک سواری. حتی اگر آن منابع گرسنه است، تغییر مرورگر فقط بیش از حد برای رفتن بود. بخصوص بعد از تجرب...