دلیل اصرار بر دریافت ویتامین D چیست؟

[ad_1]    چرا این همه به مصرف و استفاده از ویتامین د تاکید می شود و بیشتر سالمندان و اطفال باید آن را دریافت کنند دلیل این همه اصرار چیست ضروری بودن دریافت این ویتامین به چه علت است؟ ویتامین D به عنو...