چگونه به انتقال یادداشت از Google Keep به Google Docs در وب یا تلفن هم...

گوگل نگه دارید و Google Docs در ارزش اسمی قصد دارند بسیار مشابه است. هدف از این دو سرویس به جمع آوری آنچه شما نیاز به سند در برخی از راه . گوگل به خاطر این در یک راه بسیار رسمی با یک رابط کاربری شبیه...