مایکروسافت باعث می شود یک دوربرگردان در آن فضای مجاز: نامحدود رایگان ب...

[ad_1] اگر چه مایکروسافت دقیقا در خط مقدم برای ذخیره سازی ابر ، هنگامی که آن را انجام داد به بزرگ ، آن را انجام داد بنابراین در حالی که ساخت بسیاری از سر به نوبه خود . در ماه ژوئن سال ۲۰۱۴، مایکروساف...