چگونه به درخواست حفاظت از رمز عبور به بخش های OneNote در ویندوز...

این در مورد استفاده از شما بستگی دارد و فقط درگیر در اکوسیستم ویندوز هستند، اما برای کاربران قدرت، OneNote را یک ابزار واقعا قدرتمند است . اگر شما مانند من هستید و شما به طور عمده در متن ساده ارسال و...