۴ پنهان TweetDeck به ویژگی های به خصوص به کاربران توییتر قدرت...

وب و تلفن همراه مشتریان رسمی توییتر هستند کاملا برای اکثر کافی مفید است، اما برای کاربران قدرت دنبال یک کنترل کمی بیشتر حساب خود، TweetDeck به عنوان یک جایگزین منحصر به فرد عمل می کند. این اجازه می د...